Algemene Voorwaarden

Op- en afbouw

 • De op- en afbouwuren zijn steeds indicatief en kunnen ten gevolgde van het verkeer, weersomstandigheden of overmacht tot op het laatste moment worden gewijzigd.
 • De klant dient aanwezig te zijn bij de oplevering en dient de geleverde goederen te controleren op zichtbare gebreken. Zichtbare gebreken dienen meteen bij de oplevering gemeld te worden. Iedere persoon die tekent in naam en voor rekening van de klant wordt geacht daartoe rechtsgeldig gemachtigd te zijn. Indien de klant niet aanwezig is bij de oplevering, wordt hij geacht de oplevering zoals opgesteld door de leverancier te aanvaarden. Verborgen gebreken dienen na de ontdekking meteen schriftelijk aan de leverancier gemeld te worden. Alle klachten dienen duidelijk en gedetailleerd omschreven te worden. Eender welke klacht of protest schort in geen geval de betalingsverplichting van de klant op.
 • Er moet voldoende ruimte rondom de trailer met podium voorzien te worden zodat men vlot de stage kan op- en afbouwen.
 • De huurder dient aanwezig te zijn bij aanvang van de afbraak. Iedere persoon die tekent in naam en voor rekening van de huurder, wordt geacht daartoe rechtsgeldig gemachtigd te zijn. Indien de huurder niet aanwezig is bij de aanvang van de afbraakwerken, heeft de leverancier het recht om zelf de staat van bevinding op te stellen en wordt de huurder geacht deze staat van bevinding te aanvaarden. Indien de huurder bij het einde van de huur de gehuurde goederen niet terugbezorgt aan de leverancier is hij aan de leverancier een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de overeengekomen huurprijs voor iedere begonnen maand, behoudens het recht voor de leverancier die werkelijk geleden schade te vorderen, hierin begrepen de volledige waarde van e goederen, en een dwangsom.
 • Bij de afbraak moet de stage volledig ontruimd zijn. Als dit niet het geval is en onze crew hierdoor vertraging oploopt, worden deze extra uren in rekening gebracht à 40€/uur ex. BTW.

Het terrein

 • Het terrein dient bij de op- en afbouw volledig toegankelijk te zijn voor onze vrachtwagen.
 • Eventuele spoorvorming en het terug in orde maken van de terreinen vallen ten laste van de klant. De klant kan geen schadevergoeding eisen voor eventuele terreinschade. Het terrein moet volledig vrij zijn gedurende heel de duur van opbouw en afbraak. Er mogen in een straal van 10m geen voertuigen geparkeerd staan of er mogen zich geen obstakels bevinden.

Aansprakelijkheid klant

 • De leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade, direct of indirect, dan ook in hoofde van de klant of van derden.
 • Vanaf het moment van oplevering tot aan de start van de afbraak is de huurder verantwoordelijk voor de gehuurde goederen. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan het gehuurde materiaal en zal deze integraal vergoeden ofwel aan nieuwwaarde ofwel de reparatiekosten volledig dragen. De huurder zal een afdoende verzekering afsluiten voor het gebruik van de gehuurde goederen.
 • Het is ten strengste verboden stickers of andere materialen aan te brengen op de vloer, zijkanten of de structuur. Het is ten strengste verboden te spijkeren, schilderen of te zagen aan de vloeren, podia, afsluitingen, zeilen, …. Het is verboden de publiciteit van de leverancier op structuren en zeilen te verwijderen of te verbergen.
 • Teruggave van gehuurde goederen: herstellingen en verdwenen goederen zullen aan de huurder gefactureerd worden.
 • Schadegevallen: de klant staat in voor de bewaking van het materiaal en de eigendommen van de leverancier en is aansprakelijk voor schade op welke manier van ook. Diefstal, verontreiniging, … aan het materiaal gedurende de periode van deze overeenkomst. Daaruit ontstane kosten voor herstellingen, vervangingen, reinigingen en schadevergoedingen worden doorgerekend aan de klant. Dit geldt ook voor bandenschade van voertuigen omwille van de aanwezigheid van glas of andere scherpe voorwerpen op het terrein al dan niet eigendom van de klant.
 • De leverancier is in geen enkel geval verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade, van welke aard ook, bij de opbouw en afbraak, dan wel tijdens het gebruik van de gehuurde goederen door de huurder.

Sneeuwval, wind, weersomstandigheden, stabiliteit, overmacht, onvoorziene omstandigheden

 • De huurder verbindt zich ertoe in geval van sneeuwval de structuur sneeuwvrij te houden middels het inwerking stellen van één of meerdere verwarmingstoestellen of het verwijderen van de sneeuw. De klant wordt in kennis gesteld van een instortingsgevaar vanaf de aanwezigheid van 3 cm sneeuw. In geval deze voorschriften niet stipt worden nageleefd, is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade aan de gehuurde materialen. Bij windsnelheden boven de 72km/u dienen de nodige maatregelen genomen te worden ter voorkoming van schade aan de structuren, te weten het laten vallen van de zeilen. Bij windsnelheden boven de 72km/u dient de structuur ook ontruimd te worden. De huurder dient de leverancier onmiddellijk te verwittigen. In deze gevallen dient de huurder op eigen kosten alle maatregelen te nemen teneinde de instandhouding van de gehuurde goederen te verzekeren. De huurder is aansprakelijk voor alle schade bij niet-nalevering van deze verbintenissen.
 • Elk geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden die de overeenkomst in hoofde van de leverancier onmogelijk maakt of ernstig verzwaart, ook al is dit tijdelijk, laat de leverancier toe de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten., zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Worden o.m. als overmacht en/of onvoorziene omstandigheden beschouwd: staking, lockdown, oproer, oorlog, storingen of obstakels, natuurrampen, ongunstige weersomstandigheden, gebrek aan grondstoffen of transportmiddelen, mobilisatie en brand, maatregelen van de overheid mbt. Corona, …. Onder ongunstige weersomstandigheden worden bedoeld de omstandigheden die volgens de door de leverancier gehanteerde veiligheidsparameter geen veilige plaatsing toestaan en waarvan de beoordeling volledig bij de leverancier ligt.

Betalingsvoorwaarden

 • Bij reservatie van onze stages vragen wij een voorschot van 50% te betalen. Het restbedrag dient voldaan te zijn ten laatste 3 dagen voor het event. Bij niet naleving van deze voorwaarden kan de verhuurder beslissen om de stage niet te bouwen.